НАЦИОНАЛНА НАГРАДА КОНСТАНТИН КОНСТАНТИНОВ

Начална страница

            От 2004г., в рамките на Фестивала, се връчва и Национална награда “Константин Константинов” за принос в книгоиздаването за деца през предходната година. Наградата включва малка пластика, диплом и парична сума и се връчва в четири категории: голяма награда за цялостен принос и награди за: издателство, автор, илюстратор. Първият носител на наградата за цялостен принос е поетът Валери Петров, a за издателство – ИК ”ФЮТ”.

           

 

СТАТУТ НА НАЦИОНАЛНА НАГРАДА “КОНСТАНТИН КОНСТАНТИНОВ”-

ЗА ПРИНОС В ДЕТСКОТО КНИГОИЗДАВАНЕ

 

1. Националната награда “Константин Константинов” е учредена през 2004г. от Министерство на културата, Национален център за книгата към МК, Регионална библиотека “Сава Доброплодни”- Сливен, Община Сливен и Ротари клуб - Сливен.

2. Наградата се присъжда ежегодно, в рамките на Националния фестивал на детската книга-Сливен, за принос в книгоиздаването за деца през предходната година.

3. Наградите се определят на конкурсен принцип, а отличията се връчват през м.май на тържествена церемония в гр.Сливен.

4. Наградата представлява малка пластика, диплом и парична сума.

5. Награди се присъждат в следните категории:

5.1. Голяма награда за цялостен принос;

5.2. Издателство;

5.3. Автор;

5.4. Илюстратор.

6. В конкурса за наградата могат да участват физически и юридически лица.

6.1. Предложенията за голямата награда за цялостен принос не могат да се правят от самите кандидати.

6.2. За Голямата награда не могат да бъдат предлагани лица, на които тя вече е присъждана.

6.3. За наградата в категории 5.2., 5.3. и 5.4. се кандидатства само с първи издания.

7. Условията за кандидатстване се огласяват чрез средствата за масово осведомяване най-малко 15 дни преди началото на представяне на кандидатурите.

8. Кандидатите попълват формуляр за участие и предоставят по два екземпляра от изданията, придружени с мотивирано предложение, както и евентуално други материали, представящи тяхната дейност. Предоставените материали не се връщат и остават за попълване на книжния фонд на РБ ”Сава Доброплодни”.

9. Предложения за участие в конкурса могат да внасят и наблюдаващи актуалния книжовен живот критици и специалисти по ред определен от МК.

10. След приключване на обявения срок за приемане на кандидатури, списъкът на всички кандидати се предоставя на разположение на средствата за масова информация.

11. За присъждане на наградите се назначава жури от председател и членове - по един представител на учредителите /МК, РБ ”С.Доброплодни”, Община Сливен, Ротари клуб - Сливен/ и 2 специалисти в областта на детската книга /утвърдени творци и лит.критици/.

11.1. Председател на журито е представител на учредителите, който се определя на ротационен принцип по договореност между тях.

11.2. Учредителите могат да преотстъпват правото си на председателство на някой от другите членове на журито.

11.3. Специалистите в състава на журито се предлагат от Министерство на културата след консултации с творчески и професионални организации в книжовния сектор и след съгласуване с РБ "Сава Доброплодни" и Община Сливен.

11.4. Съставът на журито се определя със заповед на Министъра на културата и се обявява при връчване на наградата.

11.5. Членовете на журито подписват декларации за необвързаност с кандидатурите.

11.6. Заседанията на журито се свикват и ръководят от председателя.

11.7. Журито заседава при кворум най-малко 2/3 от състава си и взема решения на закрити заседания, с тайно гласуване и 50% плюс 1 гласа от присъстващите. Решенията се оповестяват непосредствено преди връчването на наградите.

11.8. След приключване на работата си, журито предава подписания в 2 екз. Протокол за съхранение в Министерство на културата и в РБ "Сава Доброплодни".

12. Наградният фонд се осигурява от учредителите по договореност между тях.

12.1. Наградният фонд може да се попълва и с дарения от лица и организации.

12.2. Организационното и финансовото участие на съучредителите се определя ежегодно с договор, който включва:

Организационни отговорности;

Размер на паричните награди;

Разходи по изработката на пластиките и дипломите;

Вноски за участие;

Други разходи.

13. Краен срок за представяне на предложенията 12 април 2024г.

На адрес: 8800 гр.Сливен

ул.”Никола Карев” № 1

Регионална библиотека „Сава Доброплодни”

за Националната награда „Константин Константинов”

 

НОСИТЕЛИ НА НАЦИОНАЛНАТА НАГРАДА "КОНСТАНТИН КОНСТАНТИНОВ" за 2004г.

За цялостен принос - Валери Петров

За издателство - издателство "ФЮТ"

 

НОСИТЕЛИ НА НАЦИОНАЛНАТА НАГРАДА "КОНСТАНТИН КОНСТАНТИНОВ"за 2005г.

За цялостен принос - Георги Константинов

За автор - Виктор Самуилов

За издателство - издателство "Хермес" и издателство "Жанет 45"

 

НОСИТЕЛИ НА НАЦИОНАЛНАТА НАГРАДА "КОНСТАНТИН КОНСТАНТИНОВ" за 2006г.

За цялостен принос - Катя Воденичарова

За автор - Севда Севан

За илюстратор - Спас Спасов

 

НОСИТЕЛИ НА НАЦИОНАЛНАТА НАГРАДА "КОНСТАНТИН КОНСТАНТИНОВ" за 2007г.

За цялостен принос - Леда Милева

За автор - Панчо Панчев

За издателство - издателство “Златното пате”

 

НОСИТЕЛИ НА НАЦИОНАЛНАТА НАГРАДА "КОНСТАНТИН КОНСТАНТИНОВ" за 2008г.

За цялостен принос - Марко Ганчев

За автор - Петя Александрова

За издателство - издателство “ПАН”

За илюстратор - Ралица Мануилова

 

НОСИТЕЛИ НА НАЦИОНАЛНАТА НАГРАДА "КОНСТАНТИН КОНСТАНТИНОВ" за 2009г.

За цялостен принос - Иван Цанев

За автор - Мая Дългъчева

За издателство - издателство “ЕГМОНТ - БЪЛГАРИЯ”

 

НОСИТЕЛИ НА НАЦИОНАЛНАТА НАГРАДА "КОНСТАНТИН КОНСТАНТИНОВ" за 2010г.

За автор - Юлия Спиридонова - Юлка

За издателство - издателство “ДАМЯН ЯКОВ”

За илюстратор - Олег Топалов

 

НОСИТЕЛИ НА НАЦИОНАЛНАТА НАГРАДА "КОНСТАНТИН КОНСТАНТИНОВ" за 2011г.

За цялостен принос - Кина Къдрева

За автор - Весела Фламбурари

За илюстратор - Ясен Гюзелев

 

НОСИТЕЛИ НА НАЦИОНАЛНАТА НАГРАДА "КОНСТАНТИН КОНСТАНТИНОВ" за 2012г.

За цялостен принос - Лиляна Стефанова

За автор - Ангелина Жекова

За илюстратор - Петър Станимиров

 

НОСИТЕЛИ НА НАЦИОНАЛНАТА НАГРАДА "КОНСТАНТИН КОНСТАНТИНОВ" за 2013г.

За цялостен принос - Георги Мишев

За автор - Божана Апостолова

За илюстратор - Борис Стоилов

 

НОСИТЕЛИ НА НАЦИОНАЛНАТА НАГРАДА "КОНСТАНТИН КОНСТАНТИНОВ" за 2014г.

За цялостен принос - Панчо Панчев

За автор - Анета Дучева Ферманн

За илюстратор - Пенко Гелев

 

НОСИТЕЛИ НА НАЦИОНАЛНАТА НАГРАДА "КОНСТАНТИН КОНСТАНТИНОВ" за 2015г.

За цялостен принос - Виктор Самуилов

За автор - Никола Райков

За илюстратор - Костадин Костадинов

 

НОСИТЕЛИ НА НАЦИОНАЛНАТА НАГРАДА "КОНСТАНТИН КОНСТАНТИНОВ" за 2016г.

За цялостен принос - Величка Настрадинова

За автор - Румен Иванчев

За илюстратор - Силвия Калоянова

За издателство - издателска къща "Кръгозор"

 

НОСИТЕЛИ НА НАЦИОНАЛНАТА НАГРАДА "КОНСТАНТИН КОНСТАНТИНОВ" за 2017г.

За цялостен принос - Ангелина Жекова

За автор - Петя Кокудева

За илюстратор - Дамян Дамянов

 

НОСИТЕЛИ НА НАЦИОНАЛНАТА НАГРАДА "КОНСТАНТИН КОНСТАНТИНОВ" за 2018г.

За цялостен принос - Божана Апостолова

За автор - Асен Сираков

За илюстратор - Мая Бочева

НОСИТЕЛИ НА НАЦИОНАЛНАТА НАГРАДА "КОНСТАНТИН КОНСТАНТИНОВ" за 2019г.

За автор - Елена Павлова

За илюстратор - Виктор Паунов

За издателство - Ателие за българска детска литература “Горната земя”

Награда на детско жури в категория „Автор” - Явор Цанев

НОСИТЕЛИ НА НАЦИОНАЛНАТА НАГРАДА "КОНСТАНТИН КОНСТАНТИНОВ" за 2020г.

За автор - Марин Трошанов

За илюстратор - Катина Пеева

За издателство - Издателство „КИБЕА”

Награда на детско жури в категория „Автор” - Милен Хальов

НОСИТЕЛИ НА НАЦИОНАЛНАТА НАГРАДА "КОНСТАНТИН КОНСТАНТИНОВ" за 2021г.

За автор - Иван Раденков

За илюстратор - Сотир Гелев

За издателство - Издателство „МАРМОТ

Награда на детско жури в категория „Автор” - Иван Раденков

НОСИТЕЛИ НА НАЦИОНАЛНАТА НАГРАДА "КОНСТАНТИН КОНСТАНТИНОВ" за 2022г.

За автор - Милен Хальов

За илюстратор - Невена Ангелова

За издателство - ИК „Робертино”

Награда на детско жури в категория „Автор” - Марин Трошанов

НОСИТЕЛИ НА НАЦИОНАЛНАТА НАГРАДА "КОНСТАНТИН КОНСТАНТИНОВ" за 2023г.

За цялостен принос - Петър Станимиров

За автор - Цвета Брестничка

За илюстратор - Кирил Златков

Награда на детско жури в категория „Автор” - Иво Сиромахов

 

2004г.

2005г.

2006г.

2007г.

2008г.

2009г.

2010г.

2011г.

2012г.

2013г.

2014г.

2015г.

2016г.

2017г.

2018г.

2019г.

2020г.

2021г.

2022г.

2023г.

Начало на страницата

 

МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА,

РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА „САВА ДОБРОПЛОДНИ”- СЛИВЕН,

ОБЩИНА СЛИВЕН

 

НАЦИОНАЛНА НАГРАДА “КОНСТАНТИН КОНСТАНТИНОВ”-

ЗА ПРИНОС В ДЕТСКОТО КНИГОИЗДАВАНЕ

/УЧРЕДЕНА ПРЕЗ 2004г./

Приложение 1

Ф О Р М У Л Я Р

Вх. № ........................./ Дата ....................

 

І. ДАННИ ЗА ИНСТИТУЦИЯТА, ИЗГОТВИЛА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО

Име на институцията

 

Представлявана от

 

Адрес, телефон, e-mail,

лице за контакти

 

Категория, за която се прави предложението

q  Голяма награда за цялостен принос;

q  Издателство;

q  Автор;

q  Илюстратор.

 

ІІ. ДАННИ ЗА АВТОРА  /за категориите „Автор”, „Илюстратор”/

Име

 

Адрес, телефон, e-mail

 

Заглавие на творбата

 

Година на издаване - 2023г.

 

Литературен жанр

 

Издателство

 

Тираж

 

 

III.ДАННИ ЗА ИЗДАТЕЛСТВОТО /за категория „Издателство”/

Име на издателството

 

Представлявано от

 

Адрес, телефон, e-mail,

лице за контакти

 

Заглавия на творбите изд.през 2023г.,  лит.жанр и тираж

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. ГОЛЯМАТА НАГРАДА ЗА ЦЯЛОСТЕН ПРИНОС

Име на автора

 

Адрес, телефон, e-mail

 

 

Приложения:

 

Приложение 2

Предложеното литературно произведение (2 екз.)

/за кат."Автор", "Илюстратор" и "Издателство"/

 

Приложение 3

Мотивирано предложение

 

Приложение 4

Други материали, представящи дейността

 

Заб.: За категорията „Голяма награда за цялостен принос” се представя формуляр, мотивирано предложение, творческа биография и библиография.

Пълният комплект на предложението, съгл. чл. 8 от статута, се подава на адрес:

Сливен 8800, ул. “Никола Карев” № 1, Регионална библиотека „Сава Доброплодни”

за Националната награда „Константин Константинов”.

 Краен срок за представяне на предложенията 12 април 2024г.

 

Дата:                                                                                                     Подпис:

 

В началото на страницата