Организаторите на XI Национален фестивал на детската книга

/Сливен, 7 - 9 май 2009 г./

 

Начална страница

 

ВИ КАНЯТ ДА ВЗЕМЕТЕ УЧАСТИЕ В КРЪГЛА МАСА НА ТЕМА:

 

“Тематични и жанрови промени в литературата за деца в началото на XXI век – поглед в балканските литератури”

 

Заявката за участие трябва да се изпрати до 10.02.2009г. на e-mail или на адреса на библиотеката. Докладът, в обем до 8 стандартни машинописни страници /60-66 символа на ред, 28-30 реда на страница/, да се изпрати по електронен вид /Word формат/ - по e-mail или на дискета до 20.03.2009г.

Докладите ще бъдат издадени в сборник, който ще се предоставя в дните на Фестивала.

Регистрацията на участниците в кръглата маса ще се извърши на 8.05.2009г. от 9:00 до 9:30ч. в зала „Май”, Община Сливен.


Начална страница

З А Я В К А

 

За участие в кръгла маса на тема:

Тематични и жанрови промени в литературата за деца в началото на XXI век – поглед в балканските литератури”

в рамките на XI Национален фестивал на детската книга –

Сливен, 7 – 9 май 2009 г.

 

1. Име, презиме, фамилия..................................................................................................

................................................................................................................................................

2. Научно звание и степен..................................................................................................

................................................................................................................................................

3. Месторабота и длъжност................................................................................................

................................................................................................................................................

4. Служебен адрес...............................................................................................................

................................................................................................................................................

5. Телефон, факс, e-mail ....................................................................................................

................................................................................................................................................

6. Домашен адрес, телефон, e-mail ..................................................................................

.............................................................................................................................................

7. Ще участвам с доклад /съобщение/ на тема ............................................................

................................................................................................................................................

8. Научно направление.........................................................................................................

................................................................................................................................................

9. Съавтор /и/.........................................................................................................................

................................................................................................................................................

 

Тази заявка трябва да се получи до 10 февруари 2009 г. на адрес :

8800 Сливен “Никола Карев” № 1

РБ “Сава Доброплодни”

или на e-mail: reglibsliven@iradeum.com;

                        rpetrova@iradeum.com

 

Дата...................................                                                   Подпис  ....................................

 

Начална страница