НАЦИОНАЛНА НАГРАДА "ХРИСТО Г. ДАНОВ"

СТАТУТ

1. Националната награда "Христо Г. Данов" се учредява от Министерство на културата, Национален център за книгата и община Пловдив.
2. Наградата се учредява през 1999 г. и се присъжда ежегодно за принос в българската книжовна култура през предходната календарна година.
2.1. Наградата се присъжда само за първи издания и нови преводи.
3. Наградата се връчва във връзка с 24 май - Ден на славянската писменост и култура, в София или Пловдив, на тържествена церемония като мястото и датата се определят от учредителите.
4. Наградата представлява малка пластика, диплом и парична сума.
5. Наградата се присъжда в следните категории:
5.1 Българска художествена литература
5.1.1 Издател
5.1.2 Автор
5.2 Преводна художествена литература
5.2.1 Издател
5.2.2 Преводач
5.3 Хуманитаристика
5.3.1 Издател
5.3.2 Автор/преводач
5.4. Изкуство на книгата (дизайн и полиграфия)
5.5. Книгоразпространение
5.6. Представяне на българската книга (в средствата за масова информация)
5.6.1. Автор
5.6.2. Медия
5.7. Голяма награда (за цялостен принос)
6. За наградата могат да кандидатстват издатели на книги, книгоразпространители /по категория 5.5/ и средства за масова информация /по категория 5.6/.
7. Условията за кандидатстване се огласяват чрез средствата за масово осведомяване най-малко 15 дни преди началото на представяне на кандидатурите. Кандидатите представят своите издания и материали в Националния център за книгата от 01 февруари до 31 март на текущата година.
8. Кандидатите попълват формуляр за участие и предоставят по два екземпляра от предлаганите издания, както и евентуално други материали, представящи тяхната дейност. Предоставените екземпляри не се връщат и служат за попълване на книжния фонд на Националния център за книгата.
9. Кандидатите заплащат вноска за участие като набраните средства служат за покриване разходите по подбора и оценяването на кандидатурите.
10. След приключване на обявения срок за приемане на кандидатури, списъкът на всички кандидати се огласява чрез средствата за масова информация.
11. Журито по присъждане на наградата се състои от председател и осем членове;
11.1. В журито влизат по право по един представител на учредителите (МК, НЦК и община Пловдив) и 6 специалисти по съответните категории;
11.2. Председател на журито е представител на учредителите и се определя на ротационен принцип по договореност между тях;
11.3. Специалистите в състава на журито се предлагат от Националния център за книгата след консултиране с творчески и професионални организации в книжовния сектор и съгласуване с община Пловдив.
11.4. Съставът на журито се утвърждава от Министъра на културата най-малко 45 дни преди определената дата за присъждане на наградата. Съставът на журито се обявява при връчването на наградата.
11.5. Членовете на журито подписват декларации за необвързаност с кандидатите.
11.6. Заседанията на журито се свикват и ръководят от председателя.
12. Присъждането на наградата се извършва чрез журиране в два кръга.
12.1 В първия кръг се определят номинациите, във втория кръг се присъждат наградите.
12.2. Номинациите се обявяват и представят по време на Пролетния панаир на книгата.
12.3. Голямата награда се присъжда само веднъж на едно лице, организация или фирма.
12.4. Журито заседава при кворум най-малко 2/3 от състава си и взема решения на закрити заседания, с тайно гласуване и 50% + 1 гласа от присъстващите. Решенията се оповестяват непосредствено при връчването на наградите.
12.5. След приключване на работата си, журито предава подписания протокол за съхранение в Националния център за книгата.
13. Наградният фонд се осигурява от учредителите по договореност между тях.
13.1.Наградният фонд се попълва и с дарения от лица и организации.
13.2 Организационното и финансовото участие на всеки един от съучредителите се определят с договор ежегодно, който включва:

  • Организационни отговорности;
  • Размер на паричните награди;
  • Разходи по изработката на пластиките и дипломите;
  • Хонорари по журирането;
  • Вноски за участие и други разходи;
  • Други.

начало | главна страница | номинации | церемонията | награждаването | наградените

 Design - Maxima Ltd. © 2000